Tillbaka

Protokoll nr 6-2005 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och datum:                Studiefrämjandet, Kristianstad tisdag den 4 oktober 2005.

Närvarande: Ordförande   Lotta Sandell                         fr o m §4-§10
                      V
ordförande Christel Tevin
                     
Sekreterare    Lena Tellberg
                      Kassör          Annika Kronberg                 fr o m §4
                      Ledamöter     Jan-Erik Bång

                                           Anja Ekberg                        fr o m §4-§10

                                           Angelica Green 
                     Suppleanter    Mona Hermansson

                                           Anita Sjöholm
                     Adjungerad    Birgitta Göransson

Meddelat förhinder:              Suppleant      Gunnel Edin

Protokollet innehåller §§1-13.

§1
Mötets öppnande
Vice ordförande Christel Tevin hälsade ledamöterna och Birgitta Göransson, webbmaster och valberedningens representant,
välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2
Dagordning
Dagordningen godkändes.

§3
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

§4
Webmaster för SPK södra uppföljning/Birgitta Göransson deltager
Lotta Sandell anländer och fortsätter mötet som ordförande. Birgitta Göransson meddelar att hemsidan äntligen är
igång igen. Diskuteras om uppfödarlistan ska vara avgiftsfri eller inte i fortsättningen. Frågan bordlades till nästa
möte. Diskuterades frågan om att återuppta tidigare beslut att lägga ut södras protokoll på hemsidan.
Uppdrogs åt
Lena Tellberg att maila protokoll till Birgitta Göransson för publicerande på hemsidan. Beslöts att
lägga ut PM för utställare till Hässleholm på hemsidan. Birgitta Göransson uppmanar alla att skicka in rapport med
bilder från södras olika aktiviteter.

§5
Utställningsfrågor
Christel Tevin rapporterar att Hässleholmsutställningen den 23 oktober kommer att starta i vanlig tid, kl 9.00 och
att domaren Peter Young har fått så många anmälningar att vi pga SKK:s regler tvingas flytta en storlek. Frågan
diskuterades och beslöts att det var storpudlarnas tur att få domarbyte denna gång. Beslöts att storpudlarna
döms av Eva Borg. Christel Tevin meddelar att mattorna kommer att behöva rullas ut lördagkväll. Lena Tellberg
rapporterar att provtagare för eventuella pälsprover är kontaktad.

§6
Ekonomiska frågor
Annika Kronberg meddelar att ekonomin fortsatt är mycket god och föreslår att södra sponsrar Pudelnationalen
2006 med uppkommen vinst för årets utställningar, dock max 8 000 kr. Beslöts att sponsra Pudelnationalen
2006 med sagda belopp. Lena Tellberg meddelar att hyra av sammanträdeslokal hos Studiefrämjandet,
Kristianstad i fortsättningen kommer att kosta 250 kr per gång.

§7
Ordförandekonferensen oktober 2006
Lotta Sandell meddelar att hon och Jan-Erik Bång kommer att åka eftersom både Christel Tevin och reserven
Anja Ekberg har fått förhinder.

§8
Skrivelser

Lena Tellberg redovisar inkomna skrivelser bl a domarauktorisation på Pudel för Eva Borg, kallelse till
ordförande/verksamhetskonferens SPK, inbjudan till Sydskånska KK Ras- och specialklubbskonferens
den 15 november 2005.
Beslöts att som södras representanter sända Angelica Green och Birgitta Göransson
till Ras- och specialklubbskonferensen.

§9
Rapporter
Jan-Erik Bång rapporterar att vi även i år hade strålande solsken på Pudelns dag och att ca 100 personer
deltog i Prova på-aktiviteter som agility, lydnad o utställning. Anita Sjöholm rapporterar att det är ett MH
på gång för november 2005 och meddelar utbildningen till figurant, testledare och beskrivare är avgiftsbelagd
och undrar om det är något SPK kan tänka sig att sponsra så att vi kan ställa upp med egna funktionärer vid
MH eftersom det ofta är svårt att få tag i funktionärer. Lena Tellberg rapporterar att arbetet med Pudelnationalen
2006 fortskrider och att domarlistan nästan är klar och kommer att publiceras inom kort.

§10
Övriga frågor
Anja Ekberg meddelar att Blekinge KK ställer sig positiva till att södra har sin sommarspecial på
utställningsområdet i samband med Ronneby 2007 men vill ha en skriftlig formell förfrågan.
Uppdrogs åt
Lena Tellberg att skriva förfrågan.

Diskuterades årsmötet 2006. Beslöts att hålla årsmötet söndagen den 12 februari 2006 kl 14.00 i
Betelkyrkan, Höör och att dela ut SPK, södras speciella Championatrosett till de hundar som är ägda
av medlem i södra avdelningen och under år 2005 erövrat en Championtitel på Agility- Bruks-,
Lydnads- eller Viltspårtävling eller Utställning.

Anita Sjöholm meddelar att det kommer att bli en Prova på- Sökdag den 20 november 2005 med tipspromenad
och till våren kommer en Prova på-Spårdag. Kostnaden sattes till 50 kr och information kommer att finnas på
södras hemsida. Lotta Sandell och Anja Ekberg lämnar mötet pga av lång hemresa.

§11
Bevakningslistan
Christel Tevin återupptog mötet som ordförande. Lena Tellberg gick igenom bevakningslistan och konstaterade
att Lotta Sandell meddelat att Micke Nilsson inte kan ha klippkurs i höst utan vill ha den någon gång våren 2006.
Christel Tevin meddelar att Q-poolen inte kan erbjuda 3-årskontrakt.

§12
Nästa styrelsemöte
Lördagen den 26 november 2006 kl 10.00, planeringsmöte inför 2006, på Åhusstrand, Åhus.

§13
Avslutning
Vice ordföranden Christel Tevin förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

JUSTERAS                                                                   VID PROTOKOLLET

Lotta Sandell  §§4-10                                                     Lena Tellberg

Ordförande                                                                     Sekreterare

Christel Tevin §§1-3 & §§11-13

Ordförande