Tillbaka

Protokoll nr 5-2005 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och tid:                      Studiefrämjandet, Kristianstad måndag den 8 augusti 2005.

Närvarande:                      Ordförande   Lotta Sandell

V ordförande Christel Tevin
 

                                            Sekreterare    Lena Tellberg

                                            Kassör           Annika Kronberg

                                            Ledamöter     Jan-Erik Bång

                                                                  Anja Ekberg

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                            Suppleanter    Gunnel Edin

                                                                 Anita Sjöholm

Meddelat förhinder:              Ledamot        Angelica Green

Suppleant       Mona Hermansson

Protokollet innehåller §§1-14.

§1
Mötets öppnande
Ordförande Lotta Sandell hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2
Dagordning
Dagordningen godkändes efter tillägg av punkten Pudelns Dag.

 
§3
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.                                                                                      

§4
Webmaster för SPK södra uppföljning
Lena Tellberg meddelar att det är problem med att få hemsidan att fungera med nuvarande webmaster. Efter diskussion beslöts att entlediga Daniel Schönbeck som webmaster och att istället utse Anita Sjöholm som vår webmaster. Uppdrogs åt Lotta Sandell att hämta materialet hos Daniel och åt Lena Tellberg att fråga Laila Tuomaala om hon kan hjälpa Anita att komma igång med hemsidan.

§5
Utställningsfrågor
Diskuterades södra avdelningens underlåtenhet att enligt uppdrag utföra pälsprover vid Hässleholmsutställningen den 22 maj 2005. Noterades brev från CS angående detta och att vi måste få det att fungera i fortsättningen. Det är mycket viktigt att den person som får uppdraget inte på några villkor sprider informationen till fler personer än som är nödvändigt för att proverna ska kunna utföras och att allt material som krävs finns på utställningsplatsen. Uppdrogs åt Annika Kronberg att införskaffa erforderligt material och att se till så att finns tillgängligt i en låda för kommande utställningar och åt Lena Tellberg att skaffa utomstående provtagare.
Diskuterades platsen för majutställningen och konstaterades att vi måste bli bättre på att skylta var toalett och servering finns. Christel Tevin meddelar att en av våra fina vita pudelskyltar försvann från parkeringen på Hässleholmsgården.
Lena Tellberg frågar om det skulle vara möjligt att södra avdelningen sponsrar Pudelnationalen 2006 på något sätt eftersom det är mycket osäkert hur många anmälningar det blir första gången den anordnas. Beslöts att södra avdelningen bidrar ekonomiskt på något sätt och uppdrogs åt Annika Kronberg att ta fram förslag på hur mycket vi kan bidra med.
Christel Tevin har en önskan om att pröva en senare start på dagen av någon utställning. Diskuterades frågan och beslöts att starta Utställningen i Q-poolen den 23 oktober 2005 kl 13.00 efter kontroll med domaren Peter Young att det är OK. Uppdrogs åt Lena Tellberg att kontakta Peter Young och att meddela Pudelnytts redaktör snarast så att vi möjligen kan få med en ”blänkare” i PN 3-2005.
Priser till utställningarna diskuterades. Uppdrogs åt Anja Ekberg och Anita Sjöholm att köpa handdukar som ska broderas.
Christel Tevin redovisade utställningskommitténs domarförslag för Q-poolen 2006 och hela 2007.
Lena Tellberg meddelar att Stephen Wheeler i fortsättningen inte är villig att organisera Växjöutställningen pga av att han inte får tillräckligt med hjälp av avdelningen. Nästa år, 2006 kommer Växjöutställningen att utgå pga Pudelnationalen. Diskuterades Växjöutställningen kommande år och beslöts att undersöka om det går att flytta den till Ronneby i samband med Kennelklubbsutställningen. Uppdrogs åt Anja Ekberg att fråga Blekinge KK inför 2007.

§6
Pudelns dag
Jan-Erik Bång meddelade att planeringen för Pudelns Dag är klar men att det fattas folk i köket. Annika Kronberg meddelar att hon tyvärr inte kan hålla i ”pröva på agility”. Beslöts att i första hand fråga Christer Mårtensson och i andra hand Marika Tevin om agilityn.

§7
Ekonomiska frågor
Annika Kronberg lämnar redovisning från majutställningen där räkningen från Nordskånska KKoch stamboksavgifterna inte är medräknade men det ser ändå bra ut eftersom vi delade den amerikanske domaren Daniel Augustus med Nordskånska KK. Redovisningen från Växjöutställningen är inte heller helt klar men den verkar gå ungefär jämnt upp som vanligt.
Den inofficiella utställningen gav för tredje året i rad ett gott tillskott i kassan, ca 18.000 kr i vinst med 195 hundar anmälda.
Ekonomin för avdelningen är fortsatt mycket god.

§8
Gentest PRA-prcd
Lotta Sandell redovisar ett brev som inkommit till henne från en medlem angående det nya gentestet för PRA-prcd och manar till eftertanke om hur vi pudelägare och uppfödare verkligen vill att Hälsoprogrammet ska se ut i fortsättningen när det gäller ögon innan Pudelklubben lämnar sitt förslag till SKK. Frågan kommer att tas upp på Pudelklubbens Ordförandekonferens i oktober 2005.
Lena Tellberg meddelar att det troligen blir ett Hälsoprogram som blir lika för alla raser som gentestet omfattar, bl a Labrador retriever och Engelsk cocker spaniel.

§9
Skrivelser
Lena Tellberg redovisar inkomna skrivelser bl. a. beslut från SKK ang ”icke hänvisning” och uppmaning att göra stickprovskontroller av ID-märkning vid utställning, brev från Michael Britzén angående sponsring inom SPK, kallelse till ordförande/verksamhetskonferens 16 oktober 2005, mail från CS angående bl. a. avdelningarnas skyldighet att tillse att eventuellt åläggande om pälsprovstagning kan utföras och tydlig skyltning av vaccinationskontroll och förfrågan från Britta Roos-Börjesson angående utökande av hennes rasregister. CS protokoll 4 och 5-2005 gicks igenom. Det är ett önskemål från styrelsemedlemmarna att så mycket som möjligt av skrivelserna ska mailas ut så att styrelsen kan gå igenom dem före styrelsemötena. Beslöts att avdelningen sänder Lotta Sandell och Christel Tevin till ordförandekonferensen, Anja Ekberg utsågs som reserv

§10
Rapporter
Anita Sjöholm rapporterar att vid MH på Åstorps BK i Ljungbyhed deltog 7 st pudlar (6 stora, 1 dvärg) och 1 st malinois. Beslöts att Anita Sjöholm skickar blommor till Åstorps BK som anordnade MH för första gången, ytterligare ett MH planeras i höst.

§11
Övriga frågor
Instruktörer till utställningsklippning och handlerträning diskuterades. Uppdrogs åt Lotta Sandell att fråga Mikael Nilsson för kurs i höst eller senare. Förfrågan från Nordskånska KK om SPK vill delta på Hundens Dag i Kristianstad den 27 augusti. Beslöts att tacka nej eftersom sensommaren och hösten är full av aktiviteter. 

§12
Bevakningslistan
Gicks igenom och Christel Tevin meddelade att förfrågan till Q-poolen angående 5 årskontrakt avslogs, uppdrogs åt Christel Tevin att fråga om 3 årskontrakt är möjligt.

§13
Nästa styrelsemöte
Tisdagen den 4 oktober 2005 kl 18.00, Studiefrämjandet, Kristianstad.

§14
Avslutning
Ordföranden Lotta Sandell förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

JUSTERAS                                                                   VID PROTOKOLLET

Lotta Sandell                                                                   Lena Tellberg

Ordförande                                                                     Sekreterare