Tillbaka

Protokoll nr 4-2005 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och tid:                      Studiefrämjandet, Kristianstad onsdag den 2 maj 2005.

Närvarande: Ordförande   Lotta Sandell

V ordförande Christel Tevin

                                            Sekreterare    Lena Tellberg

                                            Kassör           Annika Kronberg 

                                            Ledamöter     Angelica Green

                                                                 Jan-Erik Bång

                                                                 Anja Ekberg                                                               

                                                                                                                                  

                                            Suppleanter    Gunnel Edin

                                                                 Anita Sjöholm

Meddelat förhinder:              Suppleant       Mona Hermansson

Protokollet innehåller §§1-14.

§1
Mötets öppnande
Ordförande Lotta Sandell hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2
Dagordning
Dagordningen godkändes.

§3
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.                                                                                      

§4
Webmaster för SPK södra
Lotta Sandell meddelar att Daniel Schönbeck i Karlskrona fått förfrågan och åtagit sig uppdraget som
Webmaster för södra avdelningens hemsida. Uppdrogs åt Lena Tellberg att skicka allt material som behövs för uppdatering till Daniel.

§5
Pudelns Dag
Jan-Erik Bång meddelar att förberedelserna för Pudelns Dag på Höörs BK den 14 augusti påbörjats. De vanliga aktiviteterna med prova på utställning, lydnad och agility etc planeras. Uppdrogs åt Jan-Erik Bång att skriva annons till PN2-2005. Uppdrogs åt Annika Kronberg att kontakta Berit Lönnerstam för engagera henne i agilityaktiviteten.

§6
Rastorg Malmö Valp
Diskuterades eventuellt deltagande av södra avdelningen på Sydskånska KK Valputställning 13 november 2005. Berit Petersson har ännu inte fått kontakt med Christer i Hammenhög. Uppdrogs åt Anja och Ulrika Ekberg att färdigställa material, foton etc till skärmar. Lena Tellberg meddelar att CS enligt beslut på PF inte kommer att sponsra deltagande på Rastorg på inofficiella utställningar.

§7
Utställningsfrågor
Christel Tevin meddelar att förberedelserna för majutställningen fortskrider. Diskuterades om att bjuda utställarna på något vid utställningen. Uppdrogs åt Anja Ekberg att kolla med sin dotter om något kan beställas för max 2000 kr från det konditori som hon arbetar på. Beslöts att alla samlas kl 7.00 på utställningsdagen 22 maj i Hässleholm för iordningställande av utställningsplatsen.
Diskuterades domare till ”Kom som du är-utställningen”. Beslöts att tillfråga Ewa Borg som nyligen utökat sitt rasregister med pudel.
Christel Tevin rapporterar att kostnaden för hyra av Q-poolen inklusive utrullning av mattor är 8 925 kr. Vi kan möjligen få ned kostnaden med 1 000 kr om vi köper silvertejp själva. Diskuterades framtida kostnader för hyra av Q-poolen eftersom kostnaden har ökat varje år. Uppdrogs åt Christel Tevin att höra sig för om vi inte kan få ett 5-års kontrakt med bättre villkor.

§8
Ekonomiska frågor
Annika Kronberg rapporterar att ekonomin fortsatt är god och att oklarheten med medlemsavgifterna från CS nu är utredd till vår och de andra avdelningarnas fördel.

§9
Skrivelser
Lena Tellberg redovisar inkomna skrivelser bl. a. beslut från Disciplinnämnden, beslut från SKK:s Avelskommitté angående dispens från kravet på friröntgade höfter, förfrågan till SPK från Avelskommittéen angående DNA-tester.

§10
Rapporter
Anita Sjöholm rapporterar att hon lyckats ordna ett MH för pudlar i slutet av sommaren, kostnad 3000 kr. Beslöts att södra avdelningen sponsrar det med 1400 kr.
Lena Tellberg rapporterar från PF bl. a. att ändringen av antalet delegater från avdelningarna slutligen gick igenom och att PF kommer att vara 1-2 april 2006, SPK CS lovade att följa upp SKK:s CS löfte att kontakta Frankrike angående färgerna på pudel, Ordförandekonferens kommer att var 16 oktober 2005 och avdelningarnas årsmöten 11 eller 12 februari 2006.

§11
Övriga frågor
Lena Tellberg meddelar att kommentarer till förslag till Avelsstrategi för Pudel ska lämnas till CS snarast. Avelsstrategin kommer att publiceras i PN3 2005.
Diskuterades att föreslå personer från södra avdelningen för tilldelning av Svenska Pudelklubbens Förtjänsttecken. Beslöts att föreslå Jan-Erik Bång och Berit Peterson som kandidater för tilldelning av Förtjänsttecken eftersom de gjort en utomordentligt god insats för klubben. Jan-Erik Bång deltog inte i beslutet.
Diskuterades anordnande av handlerträning. Uppdrogs åt Annika Kronberg att kontakta Mia Sandgren som instruktör.

§12
Bevakningslistan
Inget kvarstår.

§13
Nästa styrelsemöte
Måndagen den 8 augusti 2005 kl 18.00, Studiefrämjandet, Kristianstad.

§14
Avslutning
Ordföranden Lotta Sandell förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

JUSTERAS                                                                   VID PROTOKOLLET

 

Lotta Sandell                                                                   Lena Tellberg

Ordförande                                                                     Sekreterare