Tillbaka

Protokoll nr 3-2005 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och tid:                      Studiefrämjandet, Kristianstad onsdag  den 23 mars 2005.

Närvarande: Ordförande   Lotta Sandell

V ordförande Christel Tevin

                                            Sekreterare    Lena Tellberg

                                            Kassör           Annika Kronberg

                                            Ledamöter     Angelica Green

                                                                 Jan-Erik Bång

                                                                Anja Ekberg
                                                                                                                              

                                            Suppleanter    Gunnel Edin

                                                                 Mona Hermansson

                                                                 Anita Sjöholm

Protokollet innehåller §§1-13.

§1
Mötets öppnande

Ordförande Lotta Sandell hälsade nya och gamla ledamöter välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2
Dagordning
Dagordningen godkändes.

§3
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna. Lena Tellberg meddelade att årsmötetsprotokollet var klart och justerat.                                                                           

§4
Webmaster för SPK södra
Diskuterades behovet av en ny webmaster eftersom Laila Tuomaala avsagt sig uppdraget tidigare. Uppdrogs åt Lotta Sandell att kontakta tänkbara intresserade personer.

§5
Årsmötet
Årsmötet bevistades av färre medlemmar än vanligt, troligtvis pga vinterovädret. Stämningen var god och medlemmarna bjöds på smörgåstårta och kaffe.
Anja Ekberg föreslog att vi kanske ska ha något ”dragplåster” t ex föreläsning i samband med nästa årsmöte. Uppdrogs åt Anja Ekberg att planera något till nästa år.

§6
Utställningsfrågor
Lena Tellberg rapporterar att flygbiljett för 5103 kr köpts till Daniel Augustus. Kostnaden kommer att delas med Nordskånska KK eftersom han dömer där på lördagen. Lena har också överenskommit med Nordskånska KK att hotellkostnaden för 3 nätter plus måltider delas på två. Lena Tellberg har också beställt hotell till Ann-Charlotte Hillberger.
Lena Tellberg meddelar att Växjöutställningen 2005 troligtvis kommer att vara på Huseby slott pga dubbelbokning av Teleborgs slott. Stephen Wheeler återkommer om kostnaden för Huseby.
Christel Tevin rapporterar att det blir en extra arbetsinsats med mattutrullning till Q-poolenutställningen eftersom Nordskånska KK inte har sin Gröngölingsutställning samma helg. Merkostnaden om kommunen rullar ut mattorna blir ca 3000 kr. Uppdrogs åt Christel Tevin att fundera på hur vi ska göra med mattrullningen, t ex 2 arbetslag, ett på lördag kväll, ett på söndag kväll.
Christel Tevin rapporterar att domarna till den inofficiella utställningen i Höör är klara, annons kommer i majnumret av Hundsport.
Lena Tellberg rapporterar att det är fel i PM:et i PN1 till majutställningen vad gäller storlekarna som domarna dömer. Rättelse kommer genom ”pop up” på hemsidan.

§7
Rapporter
Annika Kronberg rapporterar att ekonomin fortsatt är god och att den statliga milersättningen har höjts till 17 kr/mil. Oklarheten med medlemsavgifterna från CS är fortfarande inte utredd, men Annika fortsätter att utreda det.

§8
Skrivelser
Lena Tellberg har tyvärr glömt inkomna skrivelser hemma men det finns inget akut som vi måste besvara.

§9
Rapporter
Jan-Erik Bång rapporterar att Polisen har varit i kontakt med honom angående tidigare polisanmälan. Ärendet är under bearbetning. Uppdrogs åt Jan-Erik Bång och Christel Tevin att vara polisen behjälplig och att vittna vid en eventuell rättegång.
Gunnel Edin rapporterar att klippkursen i vardagsvård hade 5 deltagare, oklart om hur många det blir i fortsättningen. Beslöts att vi behöver 8-10 deltagare per kurs och två instruktörer som kan visa.
Lena Tellberg rapporterar från SPK:s Uppfödarmöte där Lena Tellberg och Laila Tuomaala var södra avdelningens representanter, frågor som diskuterades se bilaga.
Diskuterades lydnad och MH. Uppdogs åt Anita Sjöholm att vara Lydnads- och MH-ansvarig i södra avdelningen och att annonsera det i nästa Pudelnytt.

§10
Övriga frågor
Lena Tellberg redovisar motionerna till Pudelfullmäktige och styrelsen diskuterade förslagen. Lotta Sandell tog upp frågan om domarexaminatorerna som finns är aktuella och eventuell användning av C-hundar i aveln att diskuteras på PF.
Jan-Erik Bång överräcker Handboken på CD till Lotta Sandell. Jan-Erik Bång har en gammal scanner. Beslöts att skänka den till Erikshjälpen eftersom ingen i styrelsen har något behov av den.
Diskuterades plats för styrelsemötena i fortsättningen. Beslöts att även använda Studiefrämjandet i Kristianstads lokaler i fortsättningen eftersom det är centralast för alla och kostnaden är 150 kr per gång.

§11
Bevakningslistan
Inget kvarstår.

§12
Nästa styrelsemöte
Måndagen den 2 maj 2005 kl 18.00, Studiefrämjandet, Kristianstad.

§13
Avslutning
Ordföranden Lotta Sandell förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

JUSTERAS                                                                   VID PROTOKOLLET

 

Lotta Sandell                                                                   Lena Tellberg