Tillbaka

Protokoll nr 2-2005 fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och tid:                      Kulturhuset, Älmhult söndag 13 februari 2005.

Närvarande:                      V ordförande Christel Tevin

                                            Sekreterare    Lena Tellberg

                                            Kassör           Annika Kronberg

                                            Ledamöter     Angelica Green

                                                                 Jan-Erik Bång

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                            Suppleanter    Gunnel Edin

                                                                 Mona Hermansson

Meddelat förhinder:          Ordförande    Lotta Sandell                       

                                            Ledamot        Anja Ekberg  

                                            Suppleant       Anita Sjöholm

                                           

                                                                                                             Protokollet innehåller §14-23.
§14

Mötets öppnande
Ordförande Christel Tevin hälsade nya och gamla ledamöter välkomna och förklarade mötet öppnat.

§15
Dagordning
Dagordningen godkändes.

§16
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna och meddelades att
Berit Lönnerstam har
tackat ja till att vara södra avdelningen agilityrepresentant till Pudelnationalen.

§17
Firmatecknare
Beslöts
att Lotta Sandell och Annika Kronberg var för sig tecknar Svenska Pudelklubbens södra avdelnings
Postgirokonto 43 65 01-1 samt föreningskontot i Färs och Frosta Sparbank konto nr XXXXXX.
Beslöts att Lotta Sandell och Annika Kronberg gemensamt tecknar avdelningens kapitalkonto i Färs och
Frosta Sparbank konto nr XXXXXX. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§19
Skrivelser
Inga skrivelser hade inkommit sedan förra mötet.

§20
Rapporter
Inget fanns att rapportera.

§21
Övriga frågor
Gunnel Edin meddelar att hon vill försäkra sig om att det finns ersättare till henne på klippkurserna om hon
inte skulle kunna ställa up. Frågan diskuterades och löften gavs att någon annan från styrelsen ställer upp i sådana fall
.

§22
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 23 mars 2004, kl 18.00 hos Christel Tevin, Höör.

§23
Mötesavslutning
Ordförande Christel Tevin förklarade mötet avslutat.

_________________

 

JUSTERAS                                                                   VID PROTOKOLLET

 

Christel Tevin                                             Lena Tellberg

Ordförande                                                  Sekreterare