Tillbaka

Protokoll nr 1-2005 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och tid:                      Nybrovägen 18, Köpingebro, onsdagen den 26 januari 2005

Närvarande: Ordförande    Jan-Erik Bång

                                            V ordförande Berit Peterson

                                            Sekreterare    Lena Tellberg

                                            Kassör           Annika Kronberg

                                            Ledamöter     Birgitta Göransson

                                                                 Angelica Green

                                                                 Christel Tevin                                                                 

                                            Suppleanter    Gunnel Edin

                                                                  Laila Tuomaala

 Meddelat förhinder:          Suppleant       Gunilla Larsson                                        

                                                                                                            Protokollet innehåller §§101-113

§101
Mötets öppnande
Ordförande Jan-Erik Bång hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§102
Dagordning
Dagordningen godkändes.

§103
Föregående mötes protokoll
Protokoll 8-2004 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§104
Val av representanter i ”Pudelnationalen”

a)      Beslöts att välja Christel Tevin som södras representant till utställningsansvarig.
b)      Beslöts att välja Anita Sjöholm som södras representant till lydnadsansvarig.

c)       Beslöts att välja Berit Lönnerstam eller Annika Kronberg om Berit Lönnerstam tackar nej som södras representant till agilityansvarig.

d)      Beslöts att välja Lena Tellberg som södras representant till ”runtomkring” ansvarig.

§105
Årsmötesfrågor
Dagordningen för årsmötet gicks igenom och noterades att punkten om styrelsens förslag till budget saknades. Uppdrogs åt Lena Tellberg att göra lista till röstlängden. Verksamhetsberättelsen gicks igen om och beslöts att omnämna personer som bidragit till aktiviteterna bättre. Annika Kronberg rapporterade att bokslutet är så gott som klart (ränteuppgifter saknas) och att vi åter redovisar vinst för föregående år. Beslöts att hon tar kontakt med revisorerna för slutlig revision. Verksamhetsplanen för 2005 gicks igenom och några tillägg och datum för anmälningar lades till. Valberedningens förslag gicks igenom. Uppdrogs åt Jan-Erik Bång att trycka årsmöteshandlingarna och färdigställa dem till 6 februari 2005. Birgitta Göransson rapporterar att arbetet med vandringspriserna nästan är klart. Beslöts att försöka få en särskild årsmötesordförande. Uppdrogs åt Laila Tuomaala att fråga Sven Persson, Laholm. Beslöts att anmäla Lena Tellberg som sekreterare vid årsmötet. Uppdrogs åt Lena Tellberg att beställa smörgåstårta till 45 personer, Jan-Erik Bång att köpa blommor till vandringspris och avtackning av avgående styrelsemedlemmar och Christel Tevin och Angelica Green att ombesörja kaffe och kaka. Beslöts att styrelsen samlas 13.00 på Kulturhuset i Älmhult (tänk på samåkning). Jan-Erik Bång rapporterar att två motioner till årsmötet har inkommit (se punkten Skrivelser).

§106
Utställningsfrågor
Lena Tellberg rapporterade att domare för höst 2005 och våren 2006 är klara. Peter Young, England har tackat ja till att döma i oktober 2005, men kontrakt från Växjödomaren har ännu inte kommit tillbaka. Presentation av Daniel Augustus kommer att finnas i PN 1. Laila Tuomaala rapporterar att utställningsplats för majutställningen kommer att vara Hässleholmsgården, Hässleholm. Vi har fått tillåtelse att dela utställningsplats med Nordskånska KK och får betala 500 kr/ring.

§107
Ekonomiska frågor
Annika Kronberg rapporterar att vi har gjort en vinst på ca 12 000 kr för förgående år men hon har ännu inte fått räntebesked från banken. Budgeten för 2005 diskuterades och fastställdes. Annika Kronberg rapporterar att redovisade medlemsavgifter från CS inte stämmer med antalet medlemmar. Uppdrogs åt Annika Kronberg att kontrollera detta med Barbro Larsson.

§108
Skrivelser
Lena Tellberg går igenom inkomna skrivelser från SKK och SPK:CS, bl a möjlighet att registrera resultat via Internet, ett beslut från Disciplinnämnden, protokoll 7 och 8 2004 från CS och två remisser angående ändring av SKK:s grundregler och antal hundar som extriördomare kan döma per dag. Beslöts att bifalla remisserna från SKK.

Två motioner från Linda Isgren har inkommit till styrelsen för behandling på årsmötet. Motionerna diskuterades och konstaterades att syftet med motionerna är gott och framhölls att mycket bra material angående tips innan avel finns att tillgå hos SKK och att begränsa avel genom att rekommendera att bara vissa färgkombinationer får göras går helt emot arbetet som SKK påbörjat för att minska begränsningarna i avelsregler för olika färger och varianter inom samma ras. Beslöts att föreslå att båda motionerna avslås.

§109

Rapporter
Inget att rapportera.

§110
Övriga frågor
Laila Tuomaala lämnar material för hemsidans webmaster eftersom hon avsagt sig fortsatt arbete i styrelsen.

§111
Bevakningslistan
Bevakningslistan från förra mötet gicks igenom och inget kvarstod. Lena Tellberg rapporterar efter kontakt med Ann-Charlotte Hillberger, att CS har upptäckt att det inte finns något beslut protokollfört från Pudelfullmäktige angående Provtagning (pälsprover).

§112
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls söndagen den 13 februari 2005 efter årsmötet på Kulturhuset i Älmhult.

§113
Avslutning
Ordföranden Jan-Erik Bång tackade ledamöterna, speciellt Gunnel Edin som ställde upp smed lokal och förtäring och förklarade mötet avslutat.

 

 

JUSTERAS                                                                   VID PROTOKOLLET

 

 

 

Jan-Erik Bång                                                                  Lena Tellberg

Ordförande                                                                     Sekreterare