Tillbaka

 

Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 
söndag den 13 februari 2005, Kulturhuset, Älmhult.

Närvarande: 25 st röstberättigade medlemmar enl. bifogad röstlängd

§ 1
Mötets öppnande
Ordförande Jan-Erik Bång hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Röstlängd
Röstlängden fastställdes.

§ 3
Dagordning
Dagordningen godkändes efter ändring av val av ordinarie fullmäktigedelegater till 7 st.

§ 4
Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Svenne Persson.

§ 5
Anmälan om protokollförare
Till protokollförare för årsmötet har styrelsen anmält Lena Tellberg.

§ 6
Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Dan Andersson och Roland Calmerklint.

§ 7
Beslut om närvaro- och yttranderätt
Inga sådana personer var närvarande.

§ 8
Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet befanns behörigt utlyst.

§ 9
Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse
Ovanstående gicks igenom och diskuterades, förtydligande och tillägg gjordes till Verksamhetsberättelsen: vid PRA clinicen i Höör deltog, ca 40 hundar från södra avdelningen, men totalt 160 hundar, södra avdelningen sponsrade bara de 40 hundarna. Avdelningen har sponsrat ytterligare ett MH under hösten 2004, 4 st deltagande pudlar.

§ 10
Fastställande av balans- och resultaträkning
Ovanstående handlingar fastställdes och lades till handlingarna. Beslöts att uppkommen vinst förs över till kapitalkontot.

§ 11
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslöts
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 12
Beslut om verksamhetsplan för 2005
Verksamhetsplanen gicks igenom och diskuterades. Beslöts att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan, varefter den lades till handlingarna.

§ 13
Beslut om budget för 2005
Förslag till budget gicks igenom, diskuterades och beslöts att anta styrelsens förslag.

§ 14
Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen
Beslöts
att styrelsens sammansättning även i fortsättningen skall vara sju ordinarie samt tre ersättare (suppleanter).

§ 15
Val
Val av                                                                             Mandattid
Ordförande                          Lotta Sandell                        fyllnadsval      1 år
Vice ordförande                   Christel Tevin nyval              2 år                                     
Sekreterare                          Lena Tellberg omval             2 år
Ordinarie ledamot                Jan-Erik Bång                      nyval              2 år
Ordinarie ledamot                Angelica Green                    omval             2 år
Ordinarie ledamot                Anja Ekberg                        fyllnadsval      1 år
Suppleant                             Mona Hermansson               nyval              2 år
Suppleant                             Anita Sjöholm                      fyllnadsval      1 år
Revisor                                Elvy Sundqvist                     omval             1 år
Revisor                                Ray Andersson                    omval             1 år
Revisorsuppleant                  Anki Nilsson                        omval             1 år
Revisorsuppleant                  Sofie Hultin                          nyval              1 år

Val av delegater till Pudelfullmäktige
Som delegater till Pudelfullmäktige efter sluten omröstning valdes:

Lotta Sandell, 23 röster
Lena Tellberg, 21 röster
Christel Tevin, 21 röster
Laila Tuomaala, 18 röster
Annika Kronberg, 17 röster
Anders Rosell, 14 röster
Anja Ekberg, 14 röster
Val av suppleanter till Pudelfullmäktige
Som suppleanter till delegater för Pudelfullmäktige efter sluten omröstning valdes:
Suppleant 1: Charlotte Toth
Suppleant 2: Birgitta Göransson
Suppleant 3: Michael Britzén
Suppleant 4: Linda Isgren
Suppleant 5: Kicki Nielsen
Suppleant 6: Gunnel Edin
Suppleant 7: Monica Olsson
Suppleant 8: Christina Nilsson
Suppleant 9: Lene Strandvad
Ordförande påpekade också för suppleanterna vikten av att de verkligen var beredda på sin uppgift att ersätta ordinarie delegater vid behov.

Valberedning för nästa års valarbete:              
Christina Nilsson (sammankallande)
Doris Backe
Birgitta Göransson

Förberedande valberedning:
Svenne Persson (sammankallande)
Laila Tuomaala
Charlotte Toth

§ 16
Ärenden och motioner
Motion angående rekommenderade regler för färgavel till uppfödare (se bilaga). Beslöts att avslå motionen.
Motion angående nya uppfödare (se bilaga). Beslöts att avslå motionen.

§ 17
Övriga frågor
Michael Britzén föreslog att SPK:södra ska stimulera deltagandet av ungdomar i avdelningens aktiviteter genom att sänka deltagaravgiften för ungdomar. Styrelsen noterar önskemålet och kommer att verka för det i styrelsearbetet.

§ 18
Utdelning av vandringspriser
De olika vandringspriserna utdelades av Jan-Erik Bång med assistens av Birgitta Göransson, se bilaga.

§ 20
Årsmötets avslutande
Avgående styrelsemedlemmarna Berit Petersson, Birgitta Göransson och Laila Tuomala avtackades med gåva och blommor
Avgående ordförande Jan-Erik Bång tackade de närvarande som trots snöovädret tagit sig till årsmötet och förklarade mötet avslutat.

JUSTERAS:

 

                           Svenne Persson                  Dan Andersson                 Roland Calmerklint

                           Ordförande                    

 VID PROTOKOLLET:

 

                                                              Lena Tellberg